Zasiłki rodzinne

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od września przyjmowane są wnioski o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 (tj. od 1 listopada 2015 do 30 października 2016).

W nowym okresie zasiłkowym ulegają zmianie kryteria dochodowe – od 1 listopada 2015r. wynoszą:

-  674,00 zł

- 764,00 zł - w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zmianie ulegają również kwoty zasiłku rodzinnego:

- 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;

- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

oraz niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wyniesie 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wyniesie:

a)  80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b)  100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

- wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wyniesie:

a)  105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;

b)  63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek.

Wysokość pozostałych dodatków oraz zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, a także jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka pozostaje bez zmian.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

a) 18. roku życia lub

b) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

c)24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

pod warunkiem spełniania kryterium dochodowego.

Rokiem bazowym dla dochodów, na podstawie których ustala się prawo do świadczeń rodzinnych jest rok 2014.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 34 3282057 wew.44.

Wnioski o świadczenia rodzinne należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach w dniach:
we wrześniu: we wtorki w godzinach 8.00-16.00, środy i czwartki w godzinach 7.30-15.30 oraz piątki w godzinach 7.00-15.00
od października 2015r: od środy do piątku w godzinach 7.00-15.00 oraz we wtorki w godzinach 7.00-17.00.
W poniedziałki Dział Świadczeń Rodzinnych nie przyjmuje interesantów.

Poprawiony ( poniedziałek, 21 września 2015 06:59 )