Stypendia szkolne

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że do dnia 15 września 2015r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Świadczenie to przysługuje: 1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium przysługuje, jeżeli miesięczny dochód na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (czyli sierpnia 2015r.) nie przekracza 456,00 zł. Od października 2015r. kryterium dochodowe wzrośnie do 514,00 zł.
Wnioski o stypendium można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach - Dział Organizacyjny. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia dokumentujące wysokość dochodów osiągniętych w sierpniu 2015r.