"Równość szans dla kobiet i mężczyzn"

Drukuj

W ramach projektu "Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle - DZIAŁAJ!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1,  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej; dnia 5 listopada odbyło się seminarium na temat "Równość szans dla kobiet i mężczyzn" dedykowane uczestnikom i uczestniczkom projektu oraz pracownikom GOPS. Seminarium przeprowadziła Pani Ilona Antoniewicz, która temat potraktowała bardzo szczegółowo.
Chcąc przedstawić choć namiastkę informacji na przedstawianych zapraszam do poniższej lektury, oto skrót :

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn:
wynika z postanowień Traktatu Amsterdamskiego oraz Rozporządzeń Rady Europejskiej i jest obligatoryjna dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i korzystających ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak się to ma względem naszych podstawowych przepisów:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997 r.)

Art. 32

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 33

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu
rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.

2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia,
zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej
wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk,
pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.

Czym jest dyskryminacja?

Forma wykluczenia społecznego, objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę
(np. płeć, wiek, niepełnosprawność, religię lub przekonania czy pochodzenie etniczne lub rasowe).

Jakie są główne bariery równości – obszary dyskryminacji:

Edukacja

-   Stereotypowa zawartość podręczników – dziewczynki bierne,
chłopcy aktywni, jeden model rodziny, wzmacnianie tradycyjnych
ról płci, zainteresowań, predyspozycji

-  Obecność stereotypów w doradztwie zawodowym skierowanym
do dziewczynek i chłopców

-   Stereotypowe postawy nauczycieli

-   Struktura szkolnictwa – feminizacja sektora

-   „Szklany sufit” – im wyższy szczebel edukacji tym mniej kobiet
u władzy

Z czego wynika dyskryminacja???

Dyskryminacja wynika przede wszystkim ze stereotypów, tzn. utrwalonych
w świadomości społecznej uproszczonych przekonań na temat jakiś zjawisk, zachowań, postaw.

Stereotyp to na ogół fałszywe i niedostatecznie uzasadnione przekonanie zbiorowe na temat pewnej grupy osób, zwykle niewrażliwe na argumentację. Stereotyp depersonalizuje człowieka, sprawia, że przestaje on być osobą
z właściwymi dla siebie cechami osobowości (zarówno tymi pozytywnymi jak i negatywnymi), a staje się jakimś zlepkiem cech przypisywanych pewnej grupie osób.

Stereotypy mogą być:

-   Pozytywne – Azjaci, to ludzie, którzy ciężko pracują, są produktywni, dokładni, skromni

-   Neutralne – Meksykanie jedzą pikantne potrawy

-   Negatywne – Polacy to pijacy, każdy Niemiec lubi porządek, blondynki są głupie i o wszystkim związanym z dyskryminacją.

Na czym w związku z powyższym polega Równość płci

-   Stan, w którym kobiecie i mężczyźnie przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki, oraz gdy mają oni równy dostęp
do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogliby korzystać

-   Możliwość rozwoju osobistych zdolności i dokonywania wyborów bez ograniczeń wynikających ze społeczno-kulturowych ról płciowych i stereotypów płci

-   To przeciwieństwo nierówności płci, nie zaś nieuznawanie różnic między płciami

-   Ma na celu promocję pełnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu społecznym.

 

W związku z wszystkim powyższym

Zasada równości szans płci nie jest:

-   zasadą dotyczącą tylko kobiet, tworzoną przez kobiety i dyskryminującą mężczyzn,

-   zasadą mającą na celu doprowadzenie do tego, aby kobiety i mężczyźni stali się
tacy sami.

Zasada równości szans płci jest:

-   zasadą ograniczającą dyskryminację kobiet i mężczyzn istniejącą w obszarach rynku
pracy,

-   zasadą przypisującą taką samą wartość społeczną, równe prawa oraz równy dostęp
do
zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju) kobietom i mężczyznom,

-   zasadą stwarzającą możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń stereotypów
płci,

-   zasadą świadomą różnic między życiem kobiet i mężczyzn uznającą zróżnicowane
potrzeby,
doświadczenia i priorytety płci.

Polityka równości płci zakłada, że różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami nie mogą być powodem nierównego traktowania, jej główne działania odnoszą się do relacji pomiędzy płciami.

Strategiczne cele na rzecz równości:

-    Równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn

-    Godzenie życia prywatnego i zawodowego

-    Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji

-    Eliminowanie stereotypów związanych płcią

-    Propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce
rozwojowej.

Strategiczne cele na rzecz równości:

-    Równy stopień niezależności ekonomicznej kobiet i mężczyzn

-    Godzenie życia prywatnego i zawodowego

-    Równe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji

-    Eliminowanie stereotypów związanych płcią

-    Propagowanie równości płci w stosunkach zewnętrznych oraz polityce
rozwojowej.

Koordynator projektu Ada Przedzińska