Karta Dużej Rodziny

Drukuj
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach informuje, że od dnia 16 czerwca 2014r.  przyjmowane są wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym, niezależnie od osiąganego przez rodzinę dochodu.
Za rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: - w wieku do ukończenia 18 roku życia;
- w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach, ul. Lipowa 1 w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Składając wniosek należy okazać oryginału lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie przyznania karty, w szczególności:

- w przypadku rodzica lub małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport;

- w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 34 3282 057 wew. 44.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (doc)
Oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny (pdf)
Wykaz zniżek Karty Dużej Rodziny (pdf)


Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”

Poprawiony ( poniedziałek, 16 czerwca 2014 12:09 )