Inwestycje

Nowa ekologiczna inwestycja

Email Drukuj PDF

Dnia 4 października 2011 Gmina Konopiska zrobiła kolejny udany krok w stronę rozpowszechnienia idei ekologii wśród swoich mieszkańców. Przy placu zabaw nad zalewem Pająk został zamontowany Autonomiczny Moduł Oświetlenia Ulicznego (AMOU). Urządzenie jest instalacją hybrydową wykorzystująca do swego działania tylko odnawialne źródła energii  (wiatr i promienie słoneczne – bez zasilania z zewnątrz). Zostało przygotowane przez Firmę „MAGSTRAD” przy współpracy pracowników Politechniki Częstochowskiej, za montaż oraz konserwacje odpowiada PHU „ONESTO”.

Poprawiony ( czwartek, 06 października 2011 07:21 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.16.2011

Konopiska 30.09. 2010 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-       art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

-       art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że została wydana Decyzja nr 16/11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego nabudowie przepompowni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr.11 i 16 w obrębie Hutki.

W związku z powyższym stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Wójta Gminy Konopiska w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z Decyzją Wójta Gminy Konopiska nr 16/11 można zapoznać się w Urzędzie Gminy Konopiska, pokój 4 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Konopiska, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw na terenie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Poprawiony ( poniedziałek, 03 października 2011 08:56 )
 

Sprostowanie

Email Drukuj PDF

W obwieszczeniu Wójta gminy Konopiska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

-          „Konopiska - Wschód”

-          „Jamki - Las”

-          „Aleksandria - ul.Sosnowa”

-          „Kopalnia - ul. Kwiatowa”

-          „Rększowice II”

termin wyłożenia określa się na okres 07.10.2011 – 06.11.2011 r., natomiast termin składania uwag do planu na dzień 20.11.2011 r.

 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 22.09.2011 r.

GR.6722.1.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227 z późn. zmianami)  zawiadamiam o podjęciu w dniu 16.05.2011 r. przez Radę Gminy Konopiska uchwały nr 32/VII/2011 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – przepompownia” obejmującego fragment działki  nr 736, k.m.7, obręb Aleksandria I, w miejscowości Aleksandria I, przy ul. Górnej.

Poprawiony ( czwartek, 22 września 2011 08:21 ) Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.17.6.2011

Konopiska 20.09. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Państwa Magdaleny Mariusza Musik  w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka wodociągu ulicznego w Rększowicach na działce nr ewid. 1360  k.m.2

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

GR.6733.17.6.2011

Konopiska 20.09. 2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie :

-art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami);

-art. 53 ust.4 pkt 6 i 8 w powiązaniu z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

Zawiadomienie

że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Pana Elizeusza Musika w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej w Konopiskach na działkach o nr. 2479,2478, 2477,2476, 2475, 2473,2471,2469,2466,2465,2693,2464,2460 k.m.3 oraz 774/10,774/45 k.m.8 obręb Konopiska

Więcej…
 
Strona 32 z 39
Nawigacja: Home Inwestycje

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu0
Ostatni miesiąc184
Suma wejść466230