Zakres przedsięwzięcia

a) zakres rzeczowy przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 58,34 km w tym: 42,74 km kanalizacji grawitacyjnej, 15,60 km kanalizacji ciśnieniowej wraz z odcinkami tranzytowymi o długości 3,70 km oraz 25 przepompowni ścieków.

Przy realizacji inwestycji sieciowych uwzględniono również odtworzenie dróg i chodników do stanu poprzedniej użyteczności.

b) Podstawowe parametry technologiczne

Planowana kanalizacja sanitarna przebiegać będzie wzdłuż dróg i linii zabudowy oraz częściowo po prywatnych posesjach. Zaprojektowany system grawitacyjno – tłoczny kanalizacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką inżynierską. Jej budowa umożliwi wyeliminowanie zbiorników bezodpływowych, które stanowią zagrożenie dla elementów środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców. Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przepompowniami ścieków w liczbie 25 szt.

Na trasie planowanej kanalizacji będą prowadzone wykopy otwarte, umocnione szalunkami, wąskoprzestrzenne o szerokości 1 m. Rurociągi będą przebiegać na głębokości od 2,00 m do 5,50 m. Przekroczenia poprzeczne dróg o nawierzchni asfaltowej oraz cieków wodnych i przepustów realizowane będą metodą bezwykopową - przewiertem w rurach ochronnych. Kanalizację sanitarna grawitacyjna zostanie wykonana z rur z tworzywa PVC o średnicy od Dn150 do Dn250 mm, z ścianką lita, spełniających wymagania PN-EN 1401:1999. Przewody kanalizacji tłocznej zaprojektowano z rur PE o gładkiej ściance wewnętrznej i średnicy od Dn60 do Dn150 mm. Wszystkie rurociągi będą podlegały próbom hydraulicznym na szczelność, zgodnie z obowiązującymi przepisami, co umożliwi prawidłowe odprowadzenie ścieków całkowicie szczelną instalacją, nie powodując zanieczyszczenia elementów środowiska przyrodniczego. Studzienki rewizyjne żelbetowe z betonu B45, łączone na uszczelkę gumową będą miały średnicę Dn1200 mm i Dn1000 mm. Przykrycie studzienek stanowić będzie płyta nadstudzienna, żelbetowa z włazem typu ciężkiego.

Podstawowe obiekty i urządzenia w zakresie planowanych do realizacji zadań sieci kanalizacyjnej stanowią:

Zakres inwestycji realizowany w miejscowościach Wąsosz i Łaziec

Kanalizacja grawitacyjna (f 250 mm f 200 mm, f 160 mm) – 8,30 km

Kanalizacja ciśnieniowa - 1,28 km

Przepompownie ścieków - szt. 3

Kanalizację  sanitarną wybudowano  w  pasach   istniejących  dróg gminnych,  w  drodze wojewódzkiej 908 oraz w niewielkim zakresie po terenach działek prywatnych. W pasach drogowych dróg gminnych kanalizację wybudowano w istniejących poboczach, a tam gdzie warunki terenowe i lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego na to nie pozwalają – w nawierzchniach jezdni. Wszystkie przekroczenia jezdni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej projektowanym uzbrojeniem wykonano metodą przewiertu. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 908 zaprojektowano metodą bezwykopową – przewiert sterowany.

Zakres inwestycji realizowany w miejscowości Rększowice, Kolonia Hutki

Kanalizacja grawitacyjna (f 200 mm, f 160 mm) – 6,81 km

Kanalizacja ciśnieniowa – 0,77 km

Przepompownia ścieków – szt. 2

Trasę kanalizacji zaprojektowano w drodze wojewódzkiej oraz w niewielkim zakresie po terenach działek prywatnych. Wszystkie przekroczenia jezdni drogi wojewódzkiej    projektowanym uzbrojeniem zaprojektowano metodą przewiertu.

Zakres inwestycji realizowany w miejscowości Hutki

Kanalizacja grawitacyjna (f 200 mm, f 160 mm) – 11,16 km

Kanalizacja ciśnieniowa – 6,12 km

Przepompownia ścieków – szt. 8

W miejscowości Hutki projekt obejmuje realizację kanalizacji grawitacyjnej Dn200, kanalizacji tłocznej, dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odcinka lokalnej kanalizacji ciśnieniowej wraz z pięcioma przydomowymi przepompowniami ścieków oraz odcinków kanalizacji Dn150, umożliwiających podłączenie posesji do kanału głównego Dn200. Ścieki   z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno – pompowym zostały sprowadzone do zaprojektowanej kanalizacji sanitarne w miejscowości Rększowice. Trasę projektowanej kanalizacji zaprojektowano w pasach istniejących dróg: wojewódzkiej, powiatowej, dróg gminnych oraz w niewielkim zakresie po terenach działek prywatnych. W pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 908 kanalizację zaprojektowano poza jezdnią, w odległości min.2,0m od skraju jezdni. Wszystkie przekroczenia drogi wojewódzkiej kanalizacją sanitarną grawitacyjną oraz kanalizacją ciśnieniową zaprojektowano metodą przewiertu. W pasie drogowym drogi powiatowej nr1022 S Dębowa Góra – Hutki, kanalizację zaprojektowano w istniejących poboczach, a tam gdzie warunki terenowe i lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego na to nie pozwalają – w nawierzchni jezdni. Wszystkie przekroczenia  jezdni drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej zaprojektowano metodą przewiertu. Zaprojektowana trasa kanalizacji oraz przyjęte rozwiązania techniczno – materiałowe zostały uzgodnione z Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie – Decyzja nr 191/U/08 z dnia 17.12.2008. Trasa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w pasach drogowych dróg gminnych zaprojektowano w istniejących poboczach, a tam gdzie warunki terenowe i lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego na to nie pozwalają - w nawierzchniach jezdni. Wszystkie przekroczenia jezdni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej  projektowanym uzbrojeniem zaprojektowano metodą przewiertu.

W miejscowościach Korzonek i Leśniaki projekt obejmuje realizację kanalizacji grawitacyjnej Dn200, kanalizacji tłocznej, sześciu przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinków kanalizacji Dn160, umożliwiających podłączenie posesji do kanału głównego Dn200. Ścieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno - pompowym zostały sprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Śląskiej w miejscowości Konopiska. Trasę projektowanej kanalizacji zaprojektowano w pasach istniejących dróg gminnych, w drodze wojewódzkiej 907 (przekroczenie drogi wojewódzkiej - ul. Śląska) oraz w niewielkim zakresie po terenach działek prywatnych. W pasach drogowych dróg gminnych kanalizację zaprojektowano w istniejących poboczach, a tam gdzie warunki terenowe i lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego na to nie pozwalają - w nawierzchniach jezdni. Wszystkie przekroczenia   jezdni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej projektowanym uzbrojeniem zaprojektowano metodą przewiertu. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 907 zaprojektowano metodą bezwykopową - przewiert.

Zakres inwestycji realizowany w miejscowościach Jamki i Kowale

Kanalizacja grawitacyjna (f 200 mm, f 160 mm) - 7,48 km

Kanalizacja ciśnieniowa – 3,02

Przepompownia ścieków - szt. 7

Projekt obejmuje realizację kanalizacji grawitacyjnej Dn200, kanalizacji tłocznej, siedmiu przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinków kanalizacji Dn160, umożliwiających podłączenie posesji do kanału głównego Dn200. Ścieki z przedmiotowego obszaru, systemem grawitacyjno - pompowym zostały sprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Śląskiej w miejscowości Konopiska. Trasę projektowanej kanalizacji zaprojektowano w pasach istniejących dróg gminnych, w drodze wojewódzkiej 907 (przekroczenie drogi wojewódzkiej - ul. Śląska) oraz w niewielkim zakresie po terenach działek prywatnych. W pasach drogowych dróg gminnych kanalizację zaprojektowano w istniejących poboczach, a tam gdzie warunki terenowe i lokalizacja istniejącego uzbrojenia podziemnego na to nie pozwalają - w nawierzchniach jezdni. Wszystkie przekroczenia   jezdni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej projektowanym uzbrojeniem zaprojektowano metodą przewiertu. Przekroczenie drogi wojewódzkiej nr 907 zaprojektowano metodą bezwykopową - przewiert.

Zakres inwestycji realizowany w miejscowości Aleksandria Pierwsza oraz w miejscowości Kopalnia

Kanalizacja grawitacyjna (f 200 mm, f 160 mm) - 9 km

Kanalizacja ciśnieniowa - 4,4 km

Przepompownia ścieków - szt. 5

Planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w poboczu dróg gminnych z przewiertami lub przekopami przez drogi asfaltowe będące własnością Gminy Konopiska. Powyższy zakres został ustalony w oparciu o koncepcje techniczne; szczegółowy zakres zostanie ustalony w dokumentacji projektowej, którą Gmina Konopiska zamierza zlecić do wykonania w 2010 r

 
Nawigacja: Home Informacje o projekcie Zakres Projektu

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj6
Wszystkie w tygodniu12
Ostatni miesiąc196
Suma wejść466242