Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wyposażenie gabinetów lekarskich dla wszystkich szkół w Gminie Konopiska

Drukuj

Ministerstwo Edukacji Narodowej pozytywnie rozpatrzyło wniosek, który złożyła Gmina Konopiska  o dodatkowe środki finansowe na wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach.

Dzięki wsparciu z MEN gmina otrzyma dodatkowo 32 867,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na:
- zakup  profesjonalnych mebli do gabinetów, gablot, stolików zabiegowych, parawanów, szaf kartotekowych;

- aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;

- stetoskopów;

- wag elektronicznych i innych sprzętów.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w szkołach   sprawowana jest przez pielęgniarki nauczania i wychowania:

• wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych;
• kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
• czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
• sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły czynnej opieki nad uczniami  z chorobami przewlekłymi niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
• udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
• prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej,
• udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej,

• doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.

Referat Oświaty Sportu i Organizacji Pozarządowych,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.