Ustawa śmieciowaINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W celu sprawnego przeprowadzenia obowiązku złożenia przez każdego właściciela nieruchomości, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, informujemy że w okresie poświątecznym w teren ruszą przedstawiciele Urzędu Gminy, którzy dostarczą deklarację do nieruchomości, pomogą w jej wypełnieniu oraz dostarczą ją do Urzędu Gminy Konopiska.

Więcej…
 

Informacja

-- INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KONOPISKA –

- NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI -

W gminie Konopiska, podobnie jak we wszystkich gminach w Polsce, od dnia 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy ład prawny związany z odbiorem odpadów komunalnych. Zakłada on, że  gmina przejmuje władztwo nad odpadami i staje się odpowiedzialna za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu. W tym celu gmina zawrze umowę z firmą wyłonioną z postępowania przetargowego i zadba o to, by firma ta spełniała standardy i dawała gwarancję sprawnego działania całego systemu odbioru.

W nowym systemie każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do ponoszenia na rzecz gminy opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. W ramach opłaty gmina zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki oraz odbiór odpadów zmieszanych oraz gromadzonych w sposób selektywny.

W związku z powyższym w celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów na rzecz gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą wywozową odbierającą odpady. Umowę wywozową należy wypowiedzieć pisemnie w taki sposób, aby jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r. Jednocześnie przypominamy, że firmy odbierające odpady z mocy prawa nie mogą świadczyć usług po 1 lipca 2013r. (z wyjątkiem przedsiębiorcy wyłonionym w przetargu organizowanym przez gminę Konopiska).

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele działek letniskowych itp), właściciele zobowiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na dotychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na ich odbiór i zagospodarowanie.

Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy do pobrania w formacje WORD

Przykładowy wzór wypowiedzenia umowy do pobrania w formacje PDF

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Wójt Gminy Konopiska poinformuje każdego właściciela budynku zamieszkałego o sposobie naliczania opłaty oraz jej wysokości poprzez dostarczenie właścicielom nieruchomości druku deklaracji o wysokości opłat ponoszonych za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Prawidłowo wypełniona deklaracja zwrócona do Urzędu Gminy Konopiska będzie stanowić podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

 

Każdy właściciel, współwłaściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w terminie do 15.05.2013r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Wypełnioną i podpisaną deklarację należy zwrócić do:

©  Urzędu Gminy Konopiska – kancelaria ogólna (parter)

©  Sołtysa - w zaklejonej kopercie

©  przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej pod adresem www.sekap.pl opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym (wersja elektroniczna dostępna na stronie gminy konopiska www.konopiska.pl)

 

Druk deklaracji do pobrania w formacje Excel

Druk deklaracji do pobrania w formacje Word

Przykładowa wypełniona deklaracja

UWAGA!!! Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy jeśli nie zostanie złożona w wyznaczonym terminie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku  uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji Wójt określi, w drodze decyzji, wysokość tej opłaty, w oparciu o posiadane informacje (m.in. baza podatkowa i meldunkowa).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Rada Gminy uchwaliła dwie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Opłata za odpady posegregowane, czyli za szkło, papier i tekturę, butelki plastikowe, metale oraz odpady tzw. kuchenne będzie znacznie niższa od opłaty za odpady zmieszane, opłaca się, więc segregować odpady. Gmina będzie sprawować nadzór na prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Opłata naliczana będzie od mieszkańca (Płacimy za osoby ZAMIESZKUJĄCE daną posesję) w wysokości:

a) w przypadku zadeklarowania segregacji odpadów:

- 7,00 zł od osoby miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1- 4 osób,

- 5,50 zł od osoby miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje od 5 - 7 osób,

- 4,50 zł od osoby miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 8 i więcej osób,

b) w przypadku zadeklarowania braku segregacji odpadów:

- 14,00 zł od osoby miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 - 4 osób,

- 11,00 zł od osoby miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje od 5 - 7 osób,

- 9,00 zł od osoby miesięcznie dla nieruchomości na której zamieszkuje 8 i więcej osób.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku z pobranych opłat gmina sfinansuje całkowite koszty systemu, na które składają się koszty:

- odbierania odpadów, które obejmują oddzielny odbiór odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych w pojemnikach oraz odbiór odpadów segregowanych z podziałem na frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale oraz odpady biodegradowalne,

- transportu odpadów, które obejmują konieczność przewozu odpadów zmieszanych i segregowanych do docelowych instalacji zagospodarowania odpadów,

- odzysku i unieszkodliwiania odpadów, które obejmują ceny obowiązujące w docelowych instalacjach zagospodarowania odpadów,

- utworzenia i utrzymania tzw. gminnego punkt zbierania odpadów do którego można będzie dostarczyć odpady specyficzne, jak zużyty sprzęt RTV i AGD, leki, chemikalia, baterie, akumulatory, świetlówki itp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOSÓB WNOSZENIA OPŁAT

Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Konopiska (pokój nr 12) lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Konopiska.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMIN PŁATNOŚCI

Opłatę należy uiszczać do 20 dnia każdego miesiąca, w którym powstało zobowiązanie. Istnieje możliwość uiszczania opłaty z góry, za pełen okres rozliczeniowy, maksymalnie 1 rok w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego dany okres – kwartalny, półroczny, roczny.

Termin wniesienia pierwszej opłaty, upływa z dniem 20.07.2013r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca 2013r

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW

Odpady (komunalne i zbierane w sposób selektywny) odbierane będą z częstotliwością

- raz w miesiącu – dla zabudowy jednorodzinnej

- 2 razy w miesiącu – dla zabudowy wielorodzinnej (bloki)

zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez gminę po wyłonieniu z postępowania przetargowego firmy obsługującej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RODZAJE POJEMNIKÓW

Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemniku o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

- dla nieruchomości  na której zamieszkują 1 i 2 osoby – 120 litrów,

- dla nieruchomości  na której zamieszkuje od 3 do 5 osób – 240 litrów,

- dla nieruchomości  na której zamieszkuje od 6 do 10 osób – 360 litrów,

- dla nieruchomości  na w zabudowie wielorodzinnej (bloki)  – 1100 litrów.

Przy zadeklarowaniu segregacji odpadów właściciel oprócz pojemnika na odpady komunalne otrzyma 3 worki do segregacji:

- papieru,

- szkła,

- tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi oraz metalami

oraz 1 worek na odpady biodegradowalne - w przypadku nie wykorzystywania ich we własnym zakresie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPADY NALEŻY SEGREGOWAĆ WG. NASTĘPUJĄCEGO KLUCZA


Popiół powstający w instalacjach grzewczych budynków, powinien być wrzucony do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Należy pamiętać, że wrzucony do pojemnika popiół nie może być gorący, ponieważ może spowodować możliwość powstania pożaru lub uszkodzić pojemnik na odpady.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami, można uzyskać w

URZĘDZIE GMINY KONOPISKA, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska,

pod nr telefonu 34 328-20-57 wew. 27

lub pisząc na adres mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Strona 4 z 4
Nawigacja: Home

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj0
Wszystkie w tygodniu0
Ostatni miesiąc184
Suma wejść466230