Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Konopiska, 21.12.2015 r.

GR.6722.5.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z roku 2015 poz. 199 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 376/XLIX/2014 Rady Gminy Konopiska o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska przyjętego dnia 20 czerwca 2003 r. uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 69/IX/03 (Dz.Urz. Województwa Śląskiego Nr 87 poz. 2307, z późn. zmianami), w siedzibie Urzędu Gminy w Konopiskach, pok. nr 3, w godz. od 08.00 do 14.00, w dniach od 04 .01 do 02.02.2016 r.

Zmiana dotyczy fragmentu planu w granicach obejmujących część działki nr 603 w Aleksandrii Pierwszej przy ulicy Brzozowej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Konopiskach w dniu 02.02.2016 r. o godz. 15.00.

Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Konopiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23.02.2016 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

 

Rozdzielnik:

Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Konopiska

Tablica ogłoszeń sołectwa Aleksandria Pierwsza

Strona internetowa Urzędu Gminy Konopiska

a/a

 
Nawigacja: Home Inwestycje Obwieszczenie

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj40
Wszystkie w tygodniu706
Ostatni miesiąc1176
Suma wejść467812