Aktualności - JRP Kanalizacja

Zakończenie budowy

Dobiegły końca roboty budowlane kontraktu nr 5 pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki”. Jest to drugie zadanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”, które zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W chwili obecnej trwają pracę przeglądowe sieci przez Wodociągi Częstochowskie oraz wykonywane są próby szczelności wybudowanej kanalizacji. Mieszkańcy zainteresowani przyłączaniem się do nowopowstałej sieci będą mieli taką możliwość po uzyskaniu przez Gminę Konopiska pozwoleń na użytkowanie wykonanej infrastruktury wydanych przez Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które planowane są do uzyskanie w II kwartale 2013r. O tym fakcie gmina poinformuję, mieszkańców w.w miejscowości.

Równocześnie z prowadzonymi odbiorami dla sieci kanalizacyjnej w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki, zintensyfikowano pracę budowlane na zadaniu nr 6 tj. w m. Jamki i Kowale oraz w dniu 09 kwietnia 2013r. za kwotę brutto 7,4 mln zł podpisano umowę na realizację kanalizacji sanitarnej w ramach ostatniego zadania w m. Kopalnia i Aleksandria I. Rozpoczęcie robót budowlanych rozpocznie się jeszcze w bieżącym kwartale, natomiast zakończenie planowane jest na koniec 2013r. Wykonawcą będzie firma P.U.H.P. „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna z siedzibą w Jaskrowie.

(11.04.2013r.)


Podpisanie umowy na wybór wykonawcy zadania nr 6 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jamki, Kowale”

W miesiącu sierpniu zakończono kolejne postępowanie przetargowe na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 22-go sierpnia w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska została zawarta pomiędzy Gminą Konopiska, a Wykonawcą robót umowa na realizację kontraktu polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jamki i Kowale. Kontrakt realizowany będzie przez firmę P.U.H.P. „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna, Jaskrów ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów, którego wartość wyniesie 6.496.128,41 zł brutto.

W ramach procedury przetargowej zakończonej podpisaną umową swoje oferty złożyło jeszcze 5 innych firm tj:

- Skanska S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

- Konsorcjum: Lider: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów, Partner: OMEGA Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjny Irzyk Jarosław, ul. Szkolna 17, 41-711 Ruda Śląska, Partner: Hamer Brunarska, Gruskoś Spółka Jawna, ul. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków, Partner: Firma Handlowo-Usługowa „Instbud” Stanisław Boguta, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów

- Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budowlane „Silesia Constructions” Sp. z o. o., ul. Staszica 25, 43-174 Łaziska Górne, Partner: Zakład Budowlany inż. Henryk Król, ul. Staszica 25, 43-174 Łaziska Górne,

-  „HYDROMEX PLUS” Zaskórscy Spółka Jawna, ul. Dobrzyńska 151/153, 42-200 Częstochowa,

- Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne Hydro-Montex Sp. z o. o., ul. Bór 143, 42-200 Częstochowa, Partner: „DROMET” Sp. z o. o., ul. Jesienna 139, 42-200 Częstochowa

z których jedna została odrzucona z postępowania przetargowego z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Rozpoczęcie robót budowlanych w terenie rozpocznie się jeszcze w bieżącym roku, natomiast zakończenie planowane jest na koniec 2013r.

 

(27.08.2012r.)

 


Ogłoszenie przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jamki i Kowale

 

Ogłoszono kolejny przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”. Przetarg dotyczy przedostatniego kontraktu w ramach projektu realizowanego dzięki środkom unijnym. Przedmiotem tego zamówienia jest budowa w miejscowościach Jamki i Kowale sieci kanalizacyjnych, w skład których wchodzić będzie: kanalizacja sanitarna grawitacyjna f200 i f160 – 7,48 km, kanalizacja sanitarna tłoczna f160, f140, f90 – 3,02 km i 7 przepompowni ścieków. Zakończenie zadania planowane jest na grudzień 2013r.

Pełną dokumentację przetargową można znaleźć na naszej stronie internetowej www.bip.konopiska.akcessnet.net w zakładce Ogłoszenia Przetargów. Termin składania ofert wyznaczono do 04 lipca br. do godz. 10.

Poniżej mapy przebiegu kanalizacji sanitarnej w m. Jamki i Kowale

1. Jamki zalew

2. Jamki koło osiedla

3. Jamki tranzyt śląska

4. Jamki - zakręt Rększowice

4a. Jamki – Rększowice

4b. Jamki – Rększowice

5. Jamki - zakręt Korzonek i Kowale

5a. Jamki – Kowale

5b. Jamki – Kowale

6. Jamki od Leśniaków

 

(19.06.2012r.)

 

 


 

Budowa kanalizacji w programie „Bliżej Natury”

 

7 lutego 2012 w programie poświęconym zagadnieniom ochrony przyrody i zagrożeniom środowiska naturalnego „Bliżej Natury” telewizji TVP Katowice, został przedstawiony reportaż poświęcony budowie kanalizacji sanitarnej w Gminie Konopiska współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zapraszamy do obejrzenia materiału na ten temat, pod tym adresem http://www.tvp.pl/katowice/edukacyjne/blizej-natury/wideo/7-lutego/6453218


Reportaż o budowie kanalizacji rozpoczyna się od 7 min. programu.

Do poprawnego wyświetlenia nagrania niezbędne jest posiadania zainstalowanej wtyczki Microsoft Silverlight.

 

(08.02.2012r)


 

 

Informacja o możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice i Kolonia Hutki

W miejscowości Rększowice i Kolonii Hutki zakończyły się roboty związane z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej – kontrakt nr 4 realizowanej w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Gmina Konopiska uzyskała potwierdzenie zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego:

- z dnia 05.09.2011r. wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie

- z dnia 05.10.2011r. wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego dokonało ostatecznego odbioru technicznego nowo wybudowanej kanalizacji.

W związku z powyższym, informuję mieszkańców miejscowości Rększowice i Kolonia Hutki, że istnieje techniczna możliwość podłączenia budynków do wykonanej kanalizacji sanitarnej. W ramach realizowanego zadania na nieruchomości zlokalizowana została studzienka kanalizacyjna, do której należy wykonać we własnym zakresie podłączenie dla ścieków sanitarnych odprowadzanych z budynku, na podstawie projektu indywidualnego, który można odebrać w Urzędzie Gminy Konopiska w pok. 1 (parter).

Aby ułatwić Państwu realizację tej inwestycji pod kątem formalno-prawnym, poniżej znajduje się tok postępowania umożliwiający prawidłową realizację przedsięwzięcia:

- budowę przyłącza należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia lub wykonać we własnym zakresie zgodnie z indywidualnym projektem przyłączenia budynku do kanalizacji

- w przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego (zwanego potocznie szambem) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jego wyłączenia, lub przeznaczy go na cele nie związane z odprowadzaniem ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

- po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego i podłączeniu przewodów do studni przyłączeniowych (przyłącze w stanie odkrytym), należy zgłosić w PWiK gotowość dokonania odbioru końcowego przedmiotowego przyłącza,

- odbiór wykonanych robót (przyłączenia do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z właścicielem nieruchomości,

- po pozytywnym odbiorze końcowym, w Dziale Umów PWiK należy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy o odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości, a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego

Informuje, że tylko dopełnienie wszystkich formalności i zawarcie umowy ze Spółką gwarantuje korzystanie z nowo wybudowanej sieci legalnie i zgodnie z prawem.

 

( 21.10.2011r.)

Konopiska, dnia 19.08.2011

INFORMACJA

o możliwości dofinansowania przyłącza kanalizacyjnego od pierwszej studni do budynku

26 lipca 2011 roku na konferencji samorządowej, Wiceminister Środowiska Pan Stanisław Gawłowski ogłosił program finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenia budynków do zbiorczego systemy kanalizacyjnego.

Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich związków oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystać z instalacji kanalizacyjnych i jak dotąd nie podłączyli się do już istniejących kanalizacji.

Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo-gospodarczych powstających w gospodarstwach domowych, w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane.

NFOŚiGW przyjął, że w trakcie wdrażania programu w latach 2011-2015 dofinansowane zostanie do 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, w tym:

- 10% kosztów własne Inwestora

- 45% forma bezzwrotna – dotacja

- 45% pożyczka preferencyjna oprocentowana 3,5% w skali roku

Zainteresowani mogą korzystać z obu form dofinansowania jednocześnie, bądź tylko z jednej z nich - wyłącznie dotacji lub wyłącznie z pożyczki. Jednak w przypadku ubiegania się wyłącznie o dotację, muszą mieć zabezpieczone pozostałe 55% środków niezbędnych do zrealizowania inwestycji zgłoszonej we wniosku aplikacyjnym.

Nabór wniosków odbywać się będzie w sposób ciągły. Będą one rozpatrywane w kolejności wpływu do NFOŚiGW. O udzieleniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach przyjętego w kolejnych latach limitu środków.

Środki NFOŚiGW mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych od dnia 01.01.2011 roku na podłączenie budynków do istniejących lub będącego w trakcie realizacji zbiorowego systemu kanalizacyjnego. Przez podłączenie należy rozumieć przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków tj. odcinek od pierwszej studni zlokalizowanej na posesji do budynku wraz z niezbędnymi elementami umożliwiającymi fizyczne podłączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią kanalizacyjną.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie wyraziło zamiar przystąpienia do w.w programu, w przypadku uzyskania znacznego zainteresowania ze strony mieszkańców.

W związku z powyższym zainteresowanych właścicieli posesji w pierwszej kolejności z miejscowości Wąsosz, Łaziec, Rększowice, Kolonia Hutki, a w dalszych po zakończeniu budowy w miejscowościach Hutki, Korzonek, Leśniaki, Jamki, Kowale, Kopalnia i część Aleksandrii I, informujemy o możliwości składanie do Urzędy Gminy w Konopiskach lub Sołtysów deklaracji o chęci uczestnictwa w programie oraz wybranej formy dofinansowania (dotacja, pożyczka czy dotacja i pożyczka).

Dodatkowych informacji dotyczących programu uzyskać można w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego od P. Anny Lewandowicz, tel. (34) 37-73-221 oraz pod adresem internetowym http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/pbos-i-podlaczenia/

Zakończenie budowy

Po ponad roku realizacji inwestycji dobiegły końca roboty budowlane kontraktu nr 4 pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia Hutki”. Jest to pierwsze zadanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”, które zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach tej inwestycji na podstawie inwentaryzacji powykonawczej wykonano 4002,25 mb kanalizacji grawitacyjnej średnicy 200 mm, 2739,85 mb kanalizacji grawitacyjnej średnicy 160 mm, 521,30 mb kanalizacji tłocznej średnicy 80 mm, 273 mb kanalizacji tłocznej średnicy 160 mm i 2 kpl. przepompowni ścieków. Wykonawcą była firma: P.U.H.P. INST-GAZ M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Sp. Jawna, 42-244 Mstów, Jaskrów ul. Częstochowska 213.  Całkowity koszt zadania wyniósł 8.934.805,04 zł brutto.

Mieszkańcy zainteresowani przyłączaniem się do nowopowstałej sieci kanalizacyjnej będą mieli taką możliwość po uzyskaniu przez Gminę Konopiska pozwoleń na użytkowanie wykonanej infrastruktury wydanych przez Powiatowego i Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które planowane są do uzyskanie w III kwartale 2011r.

W związku z zakończonymi pracami w lipcu 2011r. w miejscowościach Rększowice i Kolonia Hutki zostaną ustawione tablice pamiątkowe o wymiarach 1x07m (wzór poniżej) celem pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Jest to jedno z działań niezbędnych wynikających z obowiązujących zasad promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zatwierdzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

(20.07.2011r.)

Artykuł o projekcie

W numerze 19 magazynu „Quality News” zostanie opublikowany artykuł poświęcony budowie kanalizacji w Gminie Konopiska. W artykule zostały przedstawione podstawowe kwestie związane z Projektem tj. zakres, postęp realizacji itp.

 

ARTYKUŁ DO POBRANIA (PDF)

Informacja dotychczasowej realizacji projektu (na dzień 31.12.2010)

W dniu 18 listopada 2009r. Wójt Gminy Konopiska – Jerzy Socha podpisał ważną dla gminy Konopiska umowę o dofinansowania inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Konopiska w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  Całkowity koszt projektu zgodnie z zawartą umową wyniesie 56.185.488,22 zł, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 35.334.189,36 zł, a wkład własny Gminy 20.851.298,86 zł. Po przeprowadzeniu wszystkich przetargów wartość dofinansowania zostanie ostatecznie ustalona w aneksie do umowy dotacji. W przeciągu 2010r. udało się rozstrzygnąć przetargi na wybór wykonawców robót budowlanych dla m. Rększowice, Kolonia Hutki, Hutki, Korzonek i Leśniaki a także rozpocząć realizację robót w terenie w m. Rększowice, Kolonia Hutki i Hutki (kanał tłoczny). Ponadto zgodnie z planami rozstrzygnięto przetargi na nadzór inwestorki oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji w m. Kopalnia i Aleksandria. Po rozstrzygnięciu w/w przetargów i podpisaniu umów z wykonawcami zmniejszeniu uległy zaplanowane koszty o prawie 6,7 mln zł z czego dla samych robót budowlanych (zaplanowane 49,6 mln zł) o ponad 5,8 mln zł. Do przeprowadzenia pozostały jeszcze 2 przetargi dla m. Jamki i Kowale, który planowany jest do ogłoszenia w IV kwartale 2011 oraz Kopalnia i Aleksandria zaplanowany do ogłoszenia w II kwartale 2012r.

Zakres rzeczowy od początku budowy na koniec 2010r. obejmuje wybudowanie:

- sieć kanalizacyjną grawitacyjną o długości 14,73 km z czego w 2010 r wykonano 6,43 km kanału

- sieć kanalizacyjną tłoczną o długości 4,02 km z czego w 2010r. wykonano 2,73 km kanału

- przepompownie ścieków w ilości 3 szt.

Zaawansowanie rzeczowe od początku realizacji projektu na koniec 2010 r wyniosło 32,12 %, prace prowadzone są zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu, natomiast zaawansowanie finansowe dla robót budowlanych przy kosztach po przetargach i zaplanowanych kosztach dla zadań przed przetargami na koniec 2010r wyniosło 34,82 % (15,25 mln zł).

Niniejszy projekt stanowi jedną z najważniejszych i największych inwestycji, jakie realizowane będą na terenie Gminy Konopiska  w latach 2010-2013. Uzyskane dofinansowanie pozwoliło na zintensyfikowania prowadzonych prac budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Konopiska. Planowanym efektem końcowym jest powstanie około 58,34 km kanalizacji sanitarnej w tym prawie 43 km kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami i ponad 15,5 km kanalizacji tłocznej oraz 25 przepompowni ścieków. Rezultatem tej inwestycji będzie podłączenie ok. 5150 mieszkańców.

(10.01.2011r.)

Konopiska, dnia 12.11.2010

GR 7061/POIiŚ/33/10

KURENDA

W związku z rozpoczynaniem prac budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutki realizowanej w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” (Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa, umowa nr 8/2009 zawarta w dniu 18.11.2009r.), informuję, że w dniu 17 listopada 2010 r o godzinie 17 w szkole podstawowej w Hutkach odbędzie się spotkanie informacyjne na wniosek wykonawcy robót, z mieszkańcami objętymi budową kanalizacji sanitarnej.

Konopiska, dnia 12.11.2010

GR 7061/POIiŚ/32/10

KURENDA

W związku z rozpoczynaniem prac budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Korzonek i Leśniaki realizowanej w ramach projektu:„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” (Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa, umowa nr 8/2009 zawarta w dniu 18.11.2009r.), informuję, że w dniu 16 listopada 2010 r o godzinie 17 w filii GZOKSiP w Korzonku (Korzonek 87 - KGW) odbędzie się spotkanie informacyjne na wniosek wykonawcy robót, z mieszkańcami objętymi budową kanalizacji sanitarnej.

Podpisanie umowy na wybór wykonawcy zadania nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki”

W dniu 12.10.2010r.  po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Pzp w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska podpisano kolejną umowę w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa dotyczy Kontraktu nr 5 pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki” i polegać będzie na wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w 3 kolejnych miejscowościach. Wykonawcą Umowy będzie firma P.U.H.P. „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna, Jaskrów ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów.

Spośród 4 złożonych ofert w ramach postępowania przetargowego Wójt Gminy Konopiska wykluczył z postępowania ofertę konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne Hydro-Montex sp. z o.o 42-200 Częstochowa ul.Bór 143 i Przedsiębiorstwo Prywatne JUMARPOL s.j. Piotr Traczewski, Marek Kasperek 44-100 Gliwice ul. Bajana 1 z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. Pozostałe oferty spełniły warunki postępowania, a najtańszą złożyła firma „INST-GAZ”. W związku z powyższym podpisano umowę z w.w firmą, której wartość opiewa na kwotę 9.180.731,05 zł netto (11.200.491,88 zł brutto).

Zakres rzeczowy obejmuje wybudowanie sieci o średnicy 200 (PCV i kamionka) – 7,5 km, sieci o średnicy 160 (PCV i kamionka) – 3,8 km (przyłącza), sieci tłocznej 140/8,3 oraz 90/8,2 PE 5,9 km i 8 szt. przepompowni ścieków. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie do 25 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.12.2012r. Na termin realizacji zamówienia składa się: termin faktycznej realizacji robót wynoszący do 24 miesięcy oraz okres rozliczeniowy do 1 miesiąca -  biegnący od daty zakończenia robót.

Podpisana umowa jest kolejnym krokiem na drodze do realizacji przez Gminę Konopiska w/w projektu,  współfinansowanego z funduszy UE w ramach POIiŚ zgodnie z zawartą z WFOŚiGW umową o dofinansowanie nr 8/2009

W dniu 29.09.2010r. została zakończona procedura przetargowa na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i Aleksandria I”. W siedzibie Urzędu Gminy Konopiska została podpisana umowa pomiędzy Gminą Konopiska reprezentowaną przez Wójta Gminy Jerzego Sochę oraz wykonawcą tj. konsorcjum firm:

1. BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Usługowe S.C. W. Zamierowski, B. Golec, ul. Katowicka 39, 45-061 Opole,

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”, Barbara Nosol, ul. Gombrowicza 8 m 4, 42-200 Częstochowa.

Zawarta umowa opiewa na kwotę 292.800,00 zł (brutto) i będzie realizowana w okresie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31.08.2011r.

Zakres rzeczowy umowy obejmuje opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i Aleksandria I w ulicach: Szkolna, Sadowa, Mała, Górna, Brzozowa, Kwiatowa, Wrzosowa, czesiowo Leśna wraz z tranzytem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Konopiskach w ul. Opolskiej o długości:

- 9 km kanalizacji o średnicy 200 i 160 mm ( w tym około 230 szt. przyłączy – przy przekraczaniu dróg należy je zaprojektować z rur kamionkowych w technologii bezwykopowej),

- 4,4 km kanalizacji tłocznej,

- 5 kpl. przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz radiowym monitoringiem przesyłu danych.

Zakres opracowania dokumentacji dla przyłączy opracowany zostanie zgodnie z wymaganiami PWiK w Częstochowie. W projekcie zostanie uwzględnione:

- wykonanie dokumentacji geologicznej (co najmniej 1 odwiert na odcinku 250 mb sieci),

- projekty przejść przez i w drodze wojewódzkiej, zgodnie z wymaganiami zarządu dróg wojewódzkich w Katowicach,

- inne opracowania niezbędne do wydania decyzji – pozwolenia na budowę.

Powyższe zadania realizowane jest w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” nr POIS.01.01.00-00-150/09 realizowanego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa.

Wybór najkorzystniejszej oferty dla opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i Aleksandria I”

W dniu 17 września 2010 r. Wójt Gminy Konopiska, po sprawdzenie ofert złożonychw ramach postępowania przetargowego, wybrał do realizacji zamówienia polegającego naopracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i części Aleksandrii I, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez konsorcjum firm:

1. BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Usługowe S.C. W. Zamierowski, B. Golec, ul. Katowicka 39, 45-061 Opole,
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SONDA”, Barbara Nosol, ul. Gombrowicza 8 m 4, 42-200 Częstochowa.
Wartość wybranej oferty opiewa na kwotę 292.800,00 zł (brutto) i będzie realizowana w okresie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 31.08.2011r.

Powyższe zadania realizowane jest w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” nr POIS.01.01.00-00-150/09 realizowanego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa.

Otwarcie ofert na wybór wykonawcy zadania nr 5 harmonogramu realizacji projektu

W dniu 24 sierpnia 2010 r. odbyło się otwarcie ofert przetargowych na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutki, Korzonek, Leśniaki” stanowiącego kolejny etap realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” nr POIS.01.01.00-00-150/09 realizowanego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa. Do zamawiającego wpłynęły 4 oferty, które otwarto w obecności komisji przetargowej i przedstawicieli oferentów. W przetargu udział wzięli następujący wykonawcy:

1. P.U.H.P. „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna, Jaskrów ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów,

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SANGAZ” Waldemar Pacud, ul. Ikara 288, 42-221 Częstochowa,

3. Konsorcium firm:
- Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne HYDRO-MONTEX Spółka z.o.o., ul. Bór 143, 42-200 Częstochowa
- Przedsiębiorstwo Prywatne JUMARPOL Sp. Jawna Piotr Traczewski, Marek Kasperek, ul. Bajana 1, 44-100 Gliwice,

4. AKWEDUKT Sp.z.o.o., ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce

Komisja przetargowa, dokona sprawdzenia spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a następnie sprawdzenia złożonych kosztorysów ofertowych, po czym wybierze najkorzystniejszą ofertę.

Spotkanie z przedstawicielami WFOŚiGW w Katowicach

W dniu 10 sierpnia 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Konopiska odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego celem było omówienie dotychczasowych i dalszych postępów rzeczowych i finansowych w realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Spotkanie zakończyło się wizytacją w terenie na realizowanym przez Gminę Konopiska odcinku kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice i Kolonia Hutki.

INFORMACJA

W dniu 18 listopada 2009r. Gmina Konopiska podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach umowę o dofinansowanie nr 8/2009 projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach Działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa, priorytet I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Fundusz Spójności). Zgodnie z zawartą umową koszt całkowity realizowanego projektu wynosi 56.185.488,22 zł. Z Funduszu Spójności Gmina Konopiska otrzymała dofinansowanie w wysokości 35.334.189,36 zł, która nie podlega zwrotowi, natomiast wkład własny Gminy wyniesie 20.851.298,86 zł –pochodzi z budżetu Gminy w tym kredyty, które Gmina musi spłacić. Zadanie kończy się w dniu 31.12.2013r.

Zadanie obejmuje:

-Dokumentację techniczną głównego kolektora sanitarnego w drogach, studium wykonalności, ekspertyzy, doradztwo,

-Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz i Łaziec: sieć grawitacyjna 8302,25 m, kolektor tłoczny 1287,5 m, przepompownie ścieków - 3 kpl.

-Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia Hutki: sieć grawitacyjna 6806,5 m, kolektor tłoczny  770,5 m, przepompownie ścieków - 2 kpl.

-Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki: sieć grawitacyjna 11158,5 m, kolektor tłoczny 5867,5 m, kanal. ciśn. - 256 m, przepompownie ścieków 8kpl.

-Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jamki i Kowale: sieć grawitacyjna 7476 m, kolektor tłoczny 3015,5 m, przepompownie ścieków - 7 kpl.

-Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria: sieć grawitacyjna 9000 m, kanał tłoczny 4 400, przepompownie ścieków 5 kpl.

Realizacja tego zadania w tak krótkim czasie tj. 4 lat będzie możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, które nie zabezpiecza w 100% kosztów tej ogromnej inwestycji. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w w/w miejscowościach wyłącznie ze środków własnych gminy trwałaby do 2030r. tj. 20 lat. Zgoda Rady Gminy na zaciągnięcie kredytów zapewni terminową realizację.

Zaangażowanie i pomoc mieszkańców wsi w wykonywaniu tak bardzo potrzebnego zadania, wzbogaci te miejscowości i przyczyni się do osiągnięcia efektu ekologicznego. Nasza Gmina obecnie znajduje się na 8 miejscu w Polsce pod względem pozyskiwania i wykorzystywania środków Unijnych w 2009r. wg ogłoszonego rankingu Gmin Wiejskich w Rzeczpospolitej z dnia 21 lipca 2010r.

Dziękuję za dotychczasową współpracę oraz liczymy na dalsze wsparcie w realizacji tak bardzo trudnej i potrzebnej inwestycji dla Naszych mieszkańców.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia Hutki”

Od początku czerwca 2010r. w miejscowości Rększowice i Kolonia Hutki trwają prace związane z realizacją zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia Hutki”. W dniu 06.04.2010r. podpisano umowę z wykonawcą, firmą P.U.H.P. INST-GAZ M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Sp. Jawna, 42-244 Mstów, Jaskrów ul. Częstochowska 213. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 200 mm (PVC, krzemionka) o długości 3993 mb, kanalizacji grawitacyjnej o średnicy 160 mm (PVC, krzemionka) o długości 2852,5 mb, wykonanie 2 przepompowni ścieków, wykonanie kolektora tłocznego o średnicy 80 mm (PE) długości 519 mn i średnicy 160 mm (PE) o długości 251,5 mb. Wartość inwestycji wynosi 8.600.853,76 zł brutto i jest finansowania ze środków Funduszu Spójności w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, a pozostała część z Budżetu Gminy Konopiska. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.04.2011r. Inwestycja ta stanowi kolejny etap zakresu Umowy o dofinansowanie nr 8/2009 projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” nr POIS.01.01.00-00-150/09 realizowanego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla osi priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa. Do dnia 30 lipca 2010r. w ramach tego zadania zostało wykonane 1731 mb kanalizacji grawitacyjnej f200 PCV, kamionka i 987 mb kanalizacji grawitacyjnej f160 PCV, kamionka za łączną kwotę 3.000.000,00 zł.

„Podpisanie umowy o dofinansowanie”

Dnia 18 listopada 2009r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Wójt Gminy Konopiska – Jerzy Socha oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Pani Gabriela Lenartowicz podpisali Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Całkowity koszt projektu zgodnie z zawartą umową wyniesie 56.185.488,22 zł, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 35.334.189,36 zł, a wkład własny Gminy 20.851.298,86 zł.

Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, program POIiŚ obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec, Rększowice, Kolonia Hutki, Hutki, Korzonek, Leśniaki, Jamki, Kopalnia, Aleksandria Pierwsza częściowo w ulicach Wrzosowej, Leśnej, Górnej, Kwiatowej, Brzozowej o łącznej długości 58,34 km.

 
Nawigacja: Home Aktualności

Ostatnie aktualności

Popularne publikacje

Urząd Gminy Konopiska

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel:  +48 343282057
fax: +48 343441935

e-mail: sekretariat@konopiska.pl
Formularz kontaktowy znajdziesz w dziale kontakt.

Statystyki odwiedzin

Dzisiaj3
Wszystkie w tygodniu46
Ostatni miesiąc196
Suma wejść466538